Etický kodex

Etický kodex fundraisera Nadačního fondu Chance 4 Children

I. Smysl kodexu

1. Odpovědnost vůči Nadačnímu Fondu Chance 4 Children a jeho zájmům

Chance 4 Children je nadačním fondem založeným podle práva České republiky, jehož účelem je financovat a podporovat organizace a sdružení vyvíjející činnost spočívající v pomoci zejména mládeži a dětem, které žijí v ústavech, jsou nemocné, nebo společensky znevýhodněné. Příjemce takto podporuje zejména, ale nikoliv pouze, občanské sdružení Chance 4 children.

Kodex, jako interní dokument, stojí vedle obecně platných pracovněprávních předpisů pro každého ze zaměstnanců organizace i externích spolupracovníků a je základním popisem etických norem, na jejichž respektování stojí filozofie NF C4C. Každý ze zaměstnanců a externích spolupracovníků NF C4C si je přitom vědom, že respektování etického rozměru práce, a tedy jeho vlastní dobré jméno, je důležité pro vnímání serióznosti NF C4C a případně dalších značek, které organizace produkuje nebo plánuje produkovat.

2. Odpovědnost vůči dárci

Tak jako je každý člen týmu NF C4C odpovědný vůči závazkům organizace, musí v obdobné míře ctít odpovědnost vůči dárci. Tým NF C4C jako celek i jednotliví pracovníci, se zavazuje postupovat podle etických norem, poskytovat dárci pravdivé nezkreslené a úplné informace, jakož i nakládat s obdrženým darem v souladu s účelem darování dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, stanov NF C4C a práva ČR. Jak vyplývá z názvu NF C4C, zvláštní důraz je kladen na podporu neziskových organizací pomáhajících potřebným dětem a mládeži, které žijí v ústavech, jsou nemocné nebo společensky znevýhodněné. V principu NF C4C usiluje o podporu neziskových organizací, které pomáhají všem potřebným bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, národnost nebo společenskou pozici. V první řadě podporuje neziskové organizace ve střední a východní Evropě, ale usiluje také o rozšíření mezinárodní podpory. Příjemci v okruhu zájmu NF C4C, jejichž podporu schválí správní rada NF C4C, zahrnují organizace které: vyvíjejí vzdělávací, odborné, humanitární a zábavné programy pro osoby a děti se společenským handikepem, ale především pro diskriminované, nemocné a v ústavech žijící děti; distribuují sebranou materiální pomoc nebo poskytují příspěvky a služby v potřebných sektorech společnosti. To mimo jiné zahrnuje služby, a dary potřebným zařízením a dětským domovům. Fundraiser ve shodě s přístupem NF C4C chrání v souladu a v mezích právního řádu osobní údaje a soukromí dárce.

II.

Zásady fundraisera Nadačního fondu Chance 4 Children

1. Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.

Fundraiser NF C4C poskytuje dárci jen pravdivé informace v přesně formulované podobě tak, aby byly snadno pochopitelné. Vyžaduje-li jeho činnost sepsání smluvního dokumentu s dárcem, sděluje všechny podmínky smluvního vztahu jasně a čitelně. Pokud fundraiser vykonává veřejnou sbírku formou prodeje upomínkových předmětů je povinen pravdivě informovat dárce o ceně prodávaného předmětu, výši příspěvku a účelu, který NF C4C podporuje.

2. Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.

Fundraiser NF C4C nesmí dárce obtěžovat, nebo konat, či se chovat způsobem, který by se mohl považovat za násilný, výhružný, nenávistivý a nebo urážlivý. Zvládá stresové situace, má své emoce pod kontrolou, respektuje odmítnutí, jedná a chová se efektivně. Je povinen jednat s dárcem zdvořile, vstřícně a nečinit na něho nátlak. Fundraiser je povinen přispívat k vytváření atmosféry vzájemné úcty a důvěry, bez které není možné činnost fundraisera NF C4C realizovat.

3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.

Fundraiser nezneužívá svého vlivu, postavení a důvěry dárců, k osobnímu prospěchu na úkor druhých. Při oslovení dárce postupuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. (Neoslovuje takové dárce, u kterých je předem jasné, že nemohou dostát svých závazků.)

4. Fundraiser přijme pouze takový dar, který je v souladu s druhem jím vykonávané činnosti a jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním a etickými pravidly organizace.

- Fundraiser je zejména oprávněn přijímat jen takové dary, k jejichž přijetí byl NF C4C pověřen, například nepřijme finanční hotovost, jestliže byl pověřen přímým rozhovorem s dárcem za účelem bezhotovostního darování (trvalým příkazem apod.), nebo při prodeji předmětů v rámci veřejné sbírky nepřijme jiné protiplnění, než finanční hotovost apod.

5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil NF C4C, jeho dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.

a) Fundraiser chrání duševní vlastnictví NF C4C respektuje, že významné a neveřejné ideje, strategie a jiné obchodní informace, které vznikly v NF C4C, nebo agentuře, jež fundraising pro NF C4C zprostředkovává, jsou jejím majetkem a užívají zákonnou ochranu.

b) Fundraiser nezneužije důvěrných interních informací – všechny informace, týkající se vztahů mezi NF C4C, agenturou pověřenou NF C4C vykonáváním veřejné sbírky a fundraiserem se považují za důvěrné. Fundraiser nepoužije nezákonným způsobem takové informace za účelem nabytí finančních výhod.

c) Fundraiser se vyhýbá konfliktu zájmů – fundraiser nespolupracuje s jinými neziskovými organizacemi. Výjimku může povolit výhradně vedení NF C4C.

d) Fundraiser neužívá návykové látky – užívání drog nebo návykových látek v pracovní době může vést k podstatnému poškození dobrého jména NF C4C, či k výrazné finanční škodě. Fundraiser nesmí pracovat pod vlivem omamných, psychotropních a jiných návykových látek či alkoholu.

6. Fundraiser NF C4C dodržuje zákony České republiky, nebo zákony zemí, v nichž v rámci své práce působí.
7. Fundraiser chrání jemu svěřený majetek a pracovní materiály NF C4C.

a) Pokud fundraiser ke své činnosti využívá majetek a pracovní materiály NF C4C (brožury, letáky, smluvní formuláře, ID karta, Plná moc C4C, upomínkové předměty k prodeji schválené radou NF C4C, pokladnička), dbá o svěřený majetek a pracovní materiály starostlivě s řádnou péčí a tak, aby zabránil jejich zcizení, zneužití či ztrátě.

b) Stejnou měrou chrání a zodpovídá za finanční prostředky shromážděné veřejnou sbírkou konanou formou prodeje upomínkových předmětů. Fundraiser není oprávněn se shromážděnými finančními prostředky (darem) volně manipulovat, otevřít kasičku/pokladničku smí pouze osoba speciálně k tomuto úkonu zplnomocněná NFC4C, popřípadě agenturou, jež fundraising pro NF C4C zprostředkovává. Úmyslné, nebo nedbalostní porušení, či náznak znehodnocení ochranných prvků (plomba, zámek či pokladnička) je považováno za hrubé porušení povinností fundraisera. Fundraiser je povinen shromážděné prostředky předávat agentuře, pověřené NF C4C k vykonávání a realizaci veřejné sbírky, na denní bázi.

8. Fundraiser dodržuje pravidla prodeje a další související předpisy agentury, jež fundraising pro NF C4C vykonává.

a) Kodex oblékání fundraisera NF C4C - fundraiser dbá na svou image a zevnějšek, je si vědom, že jedním z pilířů důvěry a spokojenosti, a tedy i úspěchu fundraisera NF C4C, je profesionální přístup, jehož součástí jsou i standardy oblékání. Tým NF C4C klade velký důraz na upravený vzhled zaměstnanců a externích pracovníků, který odpovídá obecným normám na vkusné a elegantní pracovní oblečení. Pro schůzky s třetími stranami, nebo vyžaduje-li to daná situace, je žádoucí formálnější oblečení.

b) Identifikační znaky fundraisera NF C4C

  • ID karta s hologramem C4C
  • Jmenovitá “Plná moc NF C4C” k vykonávání činnosti fundaisera (veřejná sbírka formou prodeje upomínkových předmětů, sepisování trvalých příkazů na vrub účtu NF C4C) s hologramem
  • Vyžaduje-li to druh akce oblečení NF C4C

c) Fundraiser využívá pracovní dobu efektivně - Dlouhodobý úspěch týmu NF C4C spočívá zejména ve vysoké efektivitě práce zaměstnanců. Tým NF C4C pro své zaměstnance a externí partnery vytváří takové podmínky, aby mohli v pracovní době řádnou péčí vykonávat svou práci. Pracovní dobu musí zaměstnanci a externí spolupracovníci dodržovat a využívat efektivně; je možné vykonávat pouze činnosti, které jsou pro NF C4C přínosem. Tyto činnosti jsou stanoveny pracovněprávními a vnitřními předpisy.

9. Fundraiser sděluje místo výkonu své práce předem - Fundraiser je před výkonem své činnosti na veřejném prostranství povinen, je-li to potřebné nebo vhodné, oznámit místo výkonu své práce příslušnému úřadu a vždy NF C4C.

10. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.

Poděkování je projevem nejen slušného vychování fundrisera, ale i projevem úcty k dárci a jeho zájmu podporovat aktivity NF C4C.

11. Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.

12. Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.

III. Váha kodexu

Etické zásady NF C4C a zásady pro řešení podvodného jednání

V neustále proměnlivém prostředí nebo v důsledku vnitřního a vnějšího tlaku může docházet k chybám nebo k porušení pravidel a předpisů, ať už záměrně nebo z nedbalosti. V souladu se svými etickými zásadami a zásadami pro řešení podvodného jednání NF C4C uplatňuje vůči podvodům nulovou toleranci.

Etický kodex NF C4C platí pro všechny zaměstnance NF C4C i externí spolupracovníky, bez ohledu na formu jejich vztahu k NF C4C a je významným kritériem pro hodnocení jejich profesního působení. Každý jednotlivec si je vědom, že porušením kodexu poškodí dobré jméno organizace, značku Chance 4 Children a případně další činnost NF C4C a vystavuje se tak postihu včetně případné žádosti o náhradu způsobené škody. Sankce, pokuty a postihy vzniklé nedodržováním etických zásad a práva ČR nese fundraiser NF C4C na vlastní a osobní odpovědnost.